Seelsorgeteam

Pfarrer Jürgen Streuer

Pfarrer Jürgen Streuer
Tel. 0251-6206578-200
streuer-j@bistum-muenster.de

Pfarrer Robert Winschuh

Pfarrer Robert Winschuh

Tel. 0251-6206578-930

winschuh-r@bistum-muenster.de

Pfarrer Hermann Backhaus

Pfarrer Hermann Backhaus

Tel. 0251-6206578-920

backhaus-h@bistum-muenster.de

Pfarrer Karsten Weidisch

Pfarrer Karsten Weidisch

Tel. 0251 6206578-900

weidisch@bistum-muenster.de

Kaplan Jan Henrik Röttgers

Kaplan Jan Henrik Röttgers

Tel. 02506-8101122

roettgers-j@bistum-muenster.de

Diakon Joachim Speck

Diakon Joachim Speck
Tel. 0251 6206578-970
speck-j@bistum-muenster.de

Pastoralreferent Hans-Dieter Sauer

Pastoralreferent Hans-Dieter Sauer

Tel. 0251-6206578-901

sauer@bistum-muenster.de

Pastoralrefrent Florian Schulz

Pastoralreferent Florian Schulz

Tel. 0251-6206578-910

schulz-f@bistum-muenster.de

Krankenhauspastoralreferentin Schwester Imelda Schmiemann

Krankenhauspastoralreferentin

Schwester Imelda Schmiemann

Tel. 0251-6206578-940 / Klinik -941

imelda@bistum-muenster.de

Diakon und Diözesankurat der DPSG Münster Andreas Naumann-Hinz

Diakon und Diözesankurat der DPSG Münster

Andreas Naumann-Hinz

Tel. 0171-9331519

naumann-hinz@bistum-muenster.de